ไอคิวทะลุฟ้า"บทเรียนแบบนี้เป็นบทเรียนที่ใช่เลย ทำให้ผู้เรียนรู้จริง เมื่อรู้จริงแล้วไม่ว่าจะพบกับข้อ สอบพลิกแพลงอย่างไรก็น่าจะทำได้"เสียงขานรับจาก ดร.ทวี ศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่กล่าวว่า บทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curricu lum Pathways) น่าสนใจอย่างยิ่งและเข้า ใจง่ายแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ เป็นบทเรียนที่เน้นการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งบริษัท SAS Institute Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานต่อไปยังโรงเรียนในประเทศไทยตามอัธยาศัย สวทช. สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำ "โครงการนำร่องใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย" ตั้งแต่ปี 2553 เป็น ต้นมาบท เรียน SAS ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดียกว่า 100 กิจกรรม กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ทางเว็บกว่า 200 กิจกรรม แผนการสอนกว่า 600 แผน และลิงก์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในโลกออนไลน์กว่า 5,000 เว็บไซต์ ซึ่งอัพเดตปรับปรุงเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆ สม่ำเสมอ เพิ่มเนื้อหาใหม่ทุกปีในส่วนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีส่วนร่วมจัดทำคู่มือการใช้ จัดอบรมให้แก่โรงเรียนในโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่อง"จาก การติดตามประเมินผลการนำไปใช้พบว่าบทเรียน SAS มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย นำไปยืดหยุ่นปรับใช้ได้ตามความถนัด บริบทของห้องเรียนและดุลยพินิจของครู" ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวสำหรับการใช้ บทเรียน SAS พบว่านักเรียนหลายกลุ่มสามารถนำบทเรียนดังกล่าวไปใช้ได้ โดยแต่ละกลุ่มมีการใช้ประโยชน์ต่างกัน เช่น กลุ่มเด็กทั่วไปในโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นสื่อเสริม เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูง สามารถศึกษาเนื้อหาที่อาศัยการคิดขั้นสูงได้เต็มศักยภาพ


"การ นำบทเรียน SAS ไปใช้นั้น อินเตอร์เน็ตต้องมีความเร็วสูง ครูผู้สอนต้องเรียนรู้ล่วงหน้า กำหนดบทเรียนของตนเอง และวางแผนเตรียมการต่างๆ ไว้อย่างรอบคอบ เพราะเนื้อหาและวิธีการค่อนข้างใหม่ ทั้งยังเป็นภาษาอังกฤษ" น.ส.สติยา ลังกาพันธุ์ หัวหน้าโครงการบริหารโครงการพิเศษ สสวท. กล่าวจาก 10 โรงเรียนนำร่องเริ่มต้นในปีแรก ขยายผลอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน ในประเทศไทยมีโรงเรียนนำร่องใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าว 65 โรงเรียน และดำเนินการขยายผลต่อยอดเพิ่มขึ้นอีก โดยนำไปใช้ทั้งในสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์น้องเม ด.ญ.เมทิรา บรรลือเสนาะ ชั้นม.6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เล่าว่าเริ่มใช้บทเรียน SAS ในวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ชั้นม.5 บทเรียนนี้ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาที่เรียนชัดเจนขึ้น สะดวก นำไปฝึกหัดที่บ้านได้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คืออินเตอร์เน็ตที่บางทีก็โหลดช้า อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นใช้งานไม่ยุ่งยากเพราะมีเมนูให้เลือกตามหัวข้อที่ สนใจปุ้น นายชลกุล ชลกิจปทานผล ชั้นม.6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เล่าถึงการนำบทเรียนไปใช้ในวิชาฟิสิกส์ คือเรียนรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า โดยบทเรียน SAS มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นผลการทดลองทันทีโดยไม่ต้องทดลองจริง เมื่อเริ่มต้นใช้งานต้องสืบค้นเป็นขั้นตอน ใช้พื้นฐานเดียวกับการสืบค้นจากเว็บกูเกิ้ล หากรู้จักใช้การค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะเข้าถึงบทเรียนได้สสวท. จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานบทเรียน SAS Curriculum Pathways ให้แก่ครูจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้ง 4 ภูมิภาค ในวันที่ 24 - 25 พ.ย. ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sascurriculumpathways.com สอบถามโทร.0-2392-4021 ต่อ 1311

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNVEUwTVRFMU5RPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE1pMHhNUzB4TkE9PQ==