สาเหตุของพฤติกรรมทางลบ

สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต

วัย รุ่นบางคนมีอารมณ์ที่หวั่นไหวง่าย ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย ไม่มีเป้าหมายชีวิต จึงทำให้ไม่กล้าเข้าสังคม และปรับตัวได้ยาก

จึงอาจทำให้เป็นวัยรุ่นที่มีความเครียด สูง เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาและปรับตัวได้ บางคนจึงอาจหันไปพึ่งพาสารเสพติดเพื่อหนีจากปัญหา สำหรับสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมีลักษณะเช่นนี้อาจเกิดจากการที่ได้รับการ เลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่น บรรยากาศในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยมีการพูดคุยสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ขาดการทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ รวมถึงการที่พ่อแม่คาดหวังในตัวลูกสูง ชอบตำหนิ ประชดประชัน เปรียบเทียบลูกกับพี่น้องหรือคนอื่น หรือการที่พ่อแม่ให้ท้ายลูก ไม่มีการตักเตือนเมื่อลูกทำผิด

สิ่ง เหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของลูกอย่างมาก ยิ่งลูกที่เข้าสู่วัยรุ่นจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างชัดเจนและรุนแรงมากกว่าใน วัยเด็ก

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hNREE0TVRBMU5RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHhNQzB3T0E9PQ==